GDPR

S danom 25. svibnja 2018. godine u svim državama članica Europske unije stupila je na snagu Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), slijedom čega je društvo Mitan marina kao Voditelj obrade osobnih podataka dužan uskladiti svoje poslovanje s istom.

Prikupljanje i obrada podataka nužni su kako bi se poduzele sve radnje ispitanika prije sklapanja ugovora, zatim radnje za izvršavanje ugovora, poštovanje pravnih obveza voditelja obrade, zaštite interesa ispitanika, izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili je pak nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane. U tom smislu Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje i vodi evidencije o osobnim podacima ispitanika uz primjenu odgovarajućih sigurnosno – tehničkih mjera i standarda, slijedom čega je iste sukladno odgovarajućim pozitivnopravnim zakonskim propisima i preuzetim obvezama ovisno o vrsti poslovnog odnosa dužan dostavljati Izvršiteljima obrade osobnih podataka tijelima javne vlasti, kao i drugim nadležnim tijelima (Porezna uprava, MUP) kao i na zahtjev tih tijela.

U svojem poslovanju Voditelj obrade osobnih podataka rukovodi se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađuje zakonito, transparentno i pošteno, a obrada je ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni, te se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za navedenu svrhu.

Temeljem članka 13., stavka 2. Uredbe osobni podaci ispitanika čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade (ugovorna ili zakonska obveza), osim u slučaju kada to zahtijevaju legitimni interesi Voditelja obrade osobnih podataka. Pristup osobnim podacima ispitanika imaju isključivo ovlaštene osobe društva Mitan marina i poslovnih partnera koji pružaju društvu poslovnu podršku (Izvršitelji obrade).

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi unutar društva angažirano je više različitih odjela, slijedom čega je osiguran multidiciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti ispitanika (zaposlenika, kupaca, gostiju, poslovnih partnera i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svom poslovanju). Voditelj obrade će na zahtjev ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva pružiti ispitaniku podatke o poduzetim radnjama koje se odnose na njegov pristup osobnim podacima, ispravak ili dopunu nepotpunih podataka bez nepotrebnog odgađanja, pravo na ograničenje obrade podataka, na izvješćivanje ispitanika u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade, na prenosivost podataka, te pravo na prigovor i automatizirano donošenje odluka kao i na brisanje podataka („pravo na zaborav“) u smislu članaka 15.-22. Uredbe.

Dokumenti: